If needed, the workshop will be taught in English. Some of the teaching can then be translated into Norwegian. English translation of the text is in the bottom of this page.

FØDSELS- OG FORELDRE-FORBEREDENDE PARKURSKursledere: Doula Gry Aksnes, Psykologspesialist Ingvill Øvsthus og Barnefysioterapeut Ute Imhof


Oslo: Lørdag 19. og søndag 20. oktober 2019, kl. 10.00 til 18.00

Facebookarrangement​ for Oslo


Trondheim: Lørdag 9. og søndag 10. november 2019, kl. 10.00 til 18.00

Facebookarrangement for Trondheim​


Kursavgift pr. par: 3800 kr.


Mer informasjon og påmelding: gry.aksnes@gmail.com


KURSINNHOLD

Gry Aksnes

Gry underviser i fødselsforberedelse med fokus på at fødsel i utgangspunktet er en naturlig prosess. Kvinnen lærer hvordan hun under fødselen kan beholde et rolig sinn, være trygg, tillitsfull og tilstede i øyeblikket, kroppen og pusten. Hun øver på avspenning, god pust og å følge sin intuisjon og sine instinktive og sensuelle behov.

Det blir også undervisning i bevegelse og bruk av tyngdekraften i fødestillinger, samt gravidyoga og Spinning Babies-øvelser som kan mykgjøre kvinnens kropp og gi barnet en god posisjon i kvinnens bekken.

Partneren øver på å være beskytter for mor og barn, slik at kvinnen lettere kan klare å gi slipp på kontroll under fødselen. Han/hun lærer også å gi fødselsmassasje og akupressur.
Alt dette kan gi god fremgang i fødselsforløpet, naturlig ristimulering og smertelindring, og gjøre fødselen bedre for mor og baby.

Et annet hovedfokus på kurset er å styrke foreldrenes kontakt med babyen både før, under og etter fødselen, og også kontakten og kommunikasjonen foreldrene imellom.


Øvelser vi gjør:
 • Aktive fødestillinger
 • Fødselsmassasje og akupressur
 • Spinning Babies-metoden
 • Gravidyoga
 • Avspennings- og pusteøvelser
 • Kontakt med babyen i magen
 • Kommunikasjonsøvelser for paret
Teoretisk undervisning om:
 • Hvordan legge til rette for harmonisk svangerskap og fødsel
 • Fødebrev til jordmor
 • Vannfødsel, sykehusfødsel, hjemmefødsel
 • Fødselens start og faser
 • Hva som fremmer kroppens produksjon av fødselshormoner
 • Naturlig induksjon, ristimulering og smertelindring
 • Kjemisk induksjon, ristimulering og smertelindring
 • Fødselskomplikasjoner


Ingvill Øvsthus

Ingvill bidrar med undervisning og øvelser knyttet til:
 • Kroppens stressystem og fødsel – ikke alltid en god match. Hvordan unngå å bli stresset og redd under fødsel, og bevare kroppslig og mental avspenning og ro?

 • Smertemestring – hva vi tenker, hva vi føler, hva vi gjør og hvor vi er, påvirker smerteopplevelsen. Hvordan bruke det til din fordel?

 • Mental trening (hypnobirthing) – gode tanker gjør godt og du kan trene opp din evne til smertemestring. Hva bør du tenke på under og mellom riene?

 • Kroppsbevissthet - hvordan bli kjent med kroppen din slik at du kan samarbeide godt med den under fødselen?

 • Omgivelsene påvirker oss – skap trygghet utenfra. Få tips til beroligende ting til fødebagen!


Ute Imhof

Ute underviser om hvordan å legge til rette for ro, god tilknytning og trygghet mellom det nyfødte barnet og foreldrene den første tiden etter fødselen, og om hvordan å få en god ammestart.

Hun vil også fortelle om hvordan å hjelpe hvis den nyfødte sliter med amming og annet. Dette kan ofte skje hvis fødselen ikke har gått som planlagt. Da er det trolig høyt stressnivå som barnet og foreldrene trenger hjelp til å regulere for å oppnå ro, god tilknytning og trygghet, som igjen påvirker ammingen positivt. Ute forklarer hvilke stressreaksjoner babyen kan ha og hvordan foreldrene kan møte dem.


Om kurslederne:

Gry Aksnes har arbeidet som terapeut og kursleder siden 1981, og som doula siden 1994, og driver DOULASENTERET i Oslo. Hun er også grunnlegger av DOULASKOLEN i Oslo, hvor hun er hovedlærer og rektor.

I tillegg til at Gry har holdt Naturlig fødsel-kurs og andre fødselsforberedende kurs samt babymassasjekurs for foreldre i en årrekke, har hun undervist jordmødre og barnepleiere om naturlig fødsel og doulaens redskaper.

Gry har selv 3 døtre som hun fødte naturlig i badekar hjemme. To av dem tok hun imot selv.

Gry er utdannet massasjelærer fra Nordlys Centret (Danmark). Hun har også utdannelse fra Twin Lakes College of the Healing arts (USA), Axelsons Body Work School (Oslo) og Moreno Instituttet (Oslo), samt kurs i Spinning Babies-metoden, og en rekke andre kurs og konferanser om svangerskap, fødsel og småbarnstid.


Ingvill Øvsthus er psykologspesialist og har i tillegg en master i smertemestring og fødselsangst. Hennes hjertesak er god psykisk helse blant gravide og spedbarnsforeldre. Særlig er hun opptatt av mental fødselsforberedelse og smertemestring under fødsel. Ingvill holder ofte foredrag for jordmødre og leger om hvordan hjelpe den fødende kvinnen til gode fødselsopplevelser, og hun har jevnlig kurs for blivende foreldre om mental fødselsforberedelse.

Ingvill er mor til to små barn og har et tredje på vei.

Les mer om Ingvill og hennes arbeid her: http://www.partumpsykolog.no / @partumpsykolog
Hør podcast med Ingvill på Spotify her.


Ute Imhof er utdannet fysioterapeut og har siden 2000 vært spesialist innen barnefysioterapi. Hun har videreutdannet seg innen tilknytning og traumebearbeidelse. Ute underviser for ulike fagfolk i Norge, Danmark, Sverige, Tyskland og Sveits, og har jobbet i 20 år på sykehus og i egen praksis siden 2005.

«Å få en god start i livet er helt avgjørende for ethvert lite menneske! En helhetlig tilnærming og styrking av foreldrerollen står i fokus for mine behandlinger og min undervisning.»

Ute har selv en datter.

Les mer om Ute og hennes arbeid her: www.barnasfysioterapeut.no​
Hør podcast med Ute her.CHILDBIRTH AND PARENTING PREPARATION WORKSHOP FOR COUPLESWorkshop leaders: Doula Gry Aksnes, Specialist in psychology, Ingvill Øvsthus, and Physiotherapist for children, Ute Imhof


Oslo: Saturday 19. and Sunday 20. October 2019, at 10.00 till 18.00

Facebook event​ for Oslo


Trondheim: Saturday 9. and Sunday 10. November 2019, at 10.00 till 18.00

Facebook event for Trondheim​


Workshop fee per couple: 3800 kr.


More information and to sign up: gry.aksnes@gmail.com


ABOUT THE WORKSHOP

Gry Aksnes

Gry teaches birth preparation, and her focus is that childbirth is a natural process.The woman learns how she during labour can have trust and keep a calm mind, feel safe, and be here and now, in her body and breath. She will train on relaxation, optimal breathing and to follow her intuition, instincts and sensual needs.

We will also train on using the gravity force in movement and active birthing positions, and also pregnant yoga and the Spinning Babies method that can help the woman to get a softer, more flexible body and help the baby to get into a good position in the womans pelvis.

The partner will learn birthing massage and acupressure, and also train on protecting the woman and the baby, so that the woman easier can let go during labour and birth.
All of this can give good progress in labour, natural pain relief and stimulation of contractions, and make the whole process better for mum and baby.

Another main focus in this workshop, is to help the parents to get better bonding and contact with the baby both in pregnancy, labour, birth and post partum period, and also to help the woman and her partner to communicate better.


Exercises that we do:
 • Active birthing positions
 • Birthing massage and acupressure
 • The Spinning Babies method
 • Pregnant yoga
 • Relaxation and breathing exercises
 • Contact with the baby in the womb
 • Communication exercises for the couple
Theoretical teaching about:
 • How to prepare for a harmonic pregnancy and childbirth
 • «Letter to the midwife/hospital»
 • Waterbirth, hospitalbirth, homebirth
 • The start and phases in labour
 • What helps the body to produce birthing hormones
 • Natural induction, painrelief and stimulation of contractions
 • Chemical induction, painrelief and stimulation of contractions
 • Complications in labour


Ingvill Øvsthus

Ingvill teaches and conducts exercises on:
 • The stress system in our body during labour. How to prevent getting stressed and fearful during labour, and keep a relaxed body and mental state?

 • Pain management - what we think, feel, do and where we are, influences our pain experience. How to use this to help ourselves during labour?

 • Mental training (hypnobirthing) - with training we can enhance our ability to create a relaxed mental state by using techniques like visualization and affirmations.

 • Body awareness - how to get to know your body, so that you can use it in the best way during labour.

 • Our surroundings effect us - create safety from outside. Get tips for relaxing things to bring for labour!


Ute Imhof

Ute teaches about how to prepare for calmness, safety and good bonding between the newborn baby and the parents the first days after birth, and how to get a good breastfeeding start.

She will also teach how to help if the newborn baby has problems with breastfeeding and more. This often happens if the labour and birth has not been as planned. Then the baby and the parents need to get help to regulate the stress in order to achieve calmness, safety and good bonding, which effects the breastfeeding in a positive way. Ute explains which stress reactions the newborn baby might have and how the parents can help.


ABOUT THE WORKSHOP LEADERS

Gry Aksnes has been working as a therapist and workshop leader since 1981 and as a doula since 1994, and she runs DOULASENTERET in Oslo. In 2009 she started DOULASKOLEN in Oslo, where she is the main teacher and principal.

In addition to giving Natural birth workshops and other birth preparation workshops and also babymassage workshops for parents for many years, she has been teaching midwives and nurses about natural birth and the doulas tools.

Gry has three daughters, and had waterbirths at home.

Gry is educated as a massage teacher in Nordlys Centret (Denmark). She also has education from Twin Lakes College of the Healing arts (USA), Axelsons Body Work School (Oslo) and Moreno Instituttet (Oslo), and has attended Spinning Babies Method workshops and many other workshops and conferences about pregnancy, childbirth and childhood.


Ingvill Øvsthus is a specialist in psychology with an additional Masters degree in pain management and fear of birth. Her main focus in her clinical pratice is womens mental health in pregnancy and post partum period, and mental birth preparation and pain management during labour. Ingvill often teaches midwives and physicians about how to help the woman to get good birthing experiences, and arranges courses for pregnant women and their partners about mental birth preparation.

Ingvill is the mother of two children, and she is now expecting her third baby.

Read more about Ingvill and her work here:http://www.partumpsykolog.no / @partumpsykolog


Ute Imhof is a physiotherapist, and since 2000 a specialist in physiotherapy for children. In addition she has education within bonding and trauma processing. Ute teaches different professionals in Norway, Denmark, Sweden, Germany and Switzerland, and has been working for 20 years in hospital and has had her own clinic since 2005.

«To get a good start in life, is quite decisive for every little human being! In my treatments and teaching, I focus on a holistic approach and strengthening of the parental role»

Ute has one daughter herself.

Read more about Ute and her work here: www.barnasfysioterapeut.no​


Gry Aksnes, Doula, Therapist, Childbirth Educator and Principle at DOULASKOLEN.

Ingvill Øvsthus, Specialist in psychology.

Ute Imhof, Specialist in physiotherapy for children.