(Norsk tekst nederst på siden)

Natural birth - a Childbirth and Parenting preparation workshop22. - 24. May 2020 at Nøsen Yoga og Fjellhotell


Childbirth educators
 • Gry Aksnes

 • Eva Hjelden


The workshop

In this workshop, we will have focus on childbirth as a sacred, natural process. We will teach what the pregnant woman can do herself and together with her partner through the pregnancy to prepare her body and mind and also train for labor and birth. The couple will learn great tools that can give natural pain relief, better contractions and easier labor and birth for the baby and mum.

The pregnant woman will train on how she during labor can keep a calm mind, feel safe, and be here and now, aware of her body and breathing. She will train on relaxation, breathing, meditative sound and to follow her intuition and her instinctive and sensual needs.

We will teach pregnant yoga, Rebozo sifting (shake the woman’s belly softly) and Spinning Babies exercises that can help the woman’s body to become more flexible and soft. And we will use the gravity force in physical movement and active birthing positions. All of this can help the unborn baby to get into a better position in mum’s pelvis, so that the labor and birth can become easier and faster.

The partner will learn how to be here and now, have inner peace and feel safe, and be a patient and lovely protector for mum and baby. Then the woman can easier let go of mental control, so that there is less chance that the labor will stop. The partner will also learn to give birthing massage and acupressure and to give support in active birthing positions.

Another main focus area in the workshop, is to strengthen the bonding between the baby and the parents before, during and after the birth, and the contact and communication in the parents relationship.

We will also teach about how to get the best breastfeeding start and how to use different baby carriers.We will train on:
 • Pregnant yoga
 • The Spinning Babies method and Rebozo sifting
 • Physical movement and Active birthing positions
 • Birthing massage, taoistic strokes and acupressure
 • Relaxation exercises, breathing and meditative sound
 • Contact with the baby in the womb
 • Communication exercises for the couple

Theoretical teaching about:
 • How to get a good Pregnancy and Birth
 • Letter to the midwife/hospital
 • Waterbirth, hospital birth, home birth
 • The start and phases in labor
 • What will help the body to produce the birthing hormones
 • Natural induction, contraction stimulation and pain relief
 • Chemical induction, contraction stimulation and pain relief
 • Complications in labour and birth
 • Bonding, breastfeeding, the post partum period
 • Nutrition in the pregnancy and the post partum period


Gry Aksnes has been working as a therapist and workshop leader since 1981 and as a doula since 1994, and she runs DOULASENTERET in Oslo. In 2009 she started DOULASKOLEN in Oslo, where she is the main teacher and principal.

In addition to giving Natural birth workshops and other birth preparation workshops and also babymassage workshops for parents for many years, she has been teaching midwives and nurses about natural birth and the doulas tools in several hospitals.

Gry has three daughters, and had waterbirths at home.

Gry is educated as a massage teacher in Nordlys Centret (Denmark). She also has education from Twin Lakes College of the Healing arts (USA), Axelsons Body Work School (Oslo) and Moreno Instituttet (Oslo), and has attended Spinning Babies Method workshops and many other workshops and conferences about pregnancy, childbirth and childhood.


Eva Hjelden is educated as a yoga teacher with Womb yoga led by Uma Dinsmore-Tuli. The education is based on yoga therapy and is safe for all pregnant women.

She also did the 2 year part time education in DOULASKOLEN in Oslo , and has become a doula (birth helper), workshop leader and therapist.

Eva is educated as a dancer in contemporary dance, as an aromatherapist at «Norsk Aromaterapiskole» (Oslo) and Ayurvedic health care practitioner in «The Ayurvedic Institute» (New Mexico).

She works as a yoga teacher, workshop leader, therapist and doula, and is a teacher in DOULASKOLEN in Oslo. She has a son that was born in 2008.


This workshop is for couples with due date between June and September.


Read more at nosenyoga.no (ENGLISH)Naturlig fødsel - et fødsels- og foreldreforberedende parkurs


22. - 24. mai 2020 på Nøsen Yoga og Fjellhotell


Kursledere
 • Gry Aksnes

 • Eva Hjelden


Kurset
På dette parkurset har vi fokus på at fødsel i utgangspunktet er en hellig, naturlig prosess. Det blir undervisning i hva den gravide kvinnen kan gjøre alene og sammen med sin partner gjennom svangerskapet for å forberede kropp og sinn og også øve til fødsel. Paret vil lære mye som kan gi naturlig smertelindring og ristimulering og bedre fødsel for mor og barn.

Den gravide kvinnen øver på hvordan hun under fødselen kan beholde et rolig sinn, være trygg, tillitsfull og tilstede i øyeblikket, kroppen og pusten. Hun øver på avspenning, god pust, meditativ lyd, og å følge sin intuisjon og sine instinktive og sensuelle behov.

Det blir også undervisning i gravidyoga, Rebozo-sifting (vugging av den gravides mage) og Spinning Babies-øvelser som kan gjøre kvinnens kropp mer fleksibel og myk. Vi øver på bruk av tyngdekraften i fysiske bevegelser og aktive fødestillinger. Alt dette kan hjelpe det ufødte barnet å legge seg i en god posisjon i mors bekken, så fødselen kan bli raskere og lettere.

Partneren lærer om hvordan å ha tilstedeværelse, indre ro og være en trygg, tålmodig, kjærlig beskytter for mor og barn. Da kan den fødende kvinnen lettere klare å gi slipp på mental kontroll, slik at det er mindre sjanse for at fødselen stopper opp. Partneren lærer også å gi fødselsmassasje-trykk og -strøk samt akupressur, og å støtte kvinnen i aktive fødestillinger.

Et annet hovedfokus på kurset er å styrke foreldrenes kontakt og tilknytning med babyen både før, under og etter fødselen, og kontakten og kommunikasjonen foreldrene imellom. Det blir også undervisning om hvordan å legge til rette for en god ammestart og hvordan å bruke forskjellige bæreseler.


Øvelser vi gjør:

 • Gravidyoga
 • Spinning Babies-metoden og rebozo-sifting
 • Bevegelse og aktive fødestillinger
 • Fødselsmassasje, taoistiske strøk og akupressur
 • Avspennings- og pusteøvelser med meditativ lyd
 • Kontakt med babyen i magen


Teoretisk undervisning om:
 • Hvordan legge til rette for harmonisk svangerskap og fødsel
 • Fødebrev til jordmor/sykehus
 • Vannfødsel, sykehusfødsel, hjemme fødsel
 • Fødselens start og faser
 • Hva som fremmer kroppens produksjon av fødselshormoner
 • Naturlig induksjon, ristimulering og smertelindring
 • Kjemisk induksjon, ristimulering og smertelindring
 • Fødselskomplikasjoner
 • Tilknytning, amming, barselperioden
 • Kosthold i svangerskap og barseltid


Gry Aksnes har arbeidet som terapeut og kursleder siden 1981, og som doula siden 1994, og driver DOULASENTERET i Oslo. Hun er også grunnlegger av DOULASKOLEN i Oslo, hvor hun er hovedlærer og rektor.

I tillegg til at Gry har holdt Naturlig fødsel-kurs og andre fødselsforberedende kurs samt babymassasjekurs for foreldre i en årrekke, har hun undervist jordmødre og barnepleiere om naturlig fødsel og doulaens redskaper ved flere sykehus.

Gry har selv 3 døtre som hun fødte naturlig i badekar hjemme. To av dem tok hun imot selv.

Gry er utdannet massasjelærer fra Nordlys Centret (Danmark). Hun har også utdannelse fra Twin Lakes College of the Healing arts (USA), Axelsons Body Work School (Oslo) og Moreno Instituttet (Oslo), samt kurs i Spinning Babies-metoden, og en rekke andre kurs og konferanser om svangerskap, fødsel og småbarnstid.Eva Hjelden er utdannet som yogalærer med «Wombyoga» ledet av Uma Dinsmore-Tuli. Utdannelsen er basert på yogaterapi og er trygg å bruke for alle gravide kvinner.

Ved den 2-årige deltidsutdannelsen på DOULASKOLEN i Oslo, er hun utdannet som doula (fødselshjelper), kursleder og terapeut.

Videre har hun utdannelse som samtidsdanser, som medisinsk aromaterapeut ved Norsk Aromaterapiskole (Oslo) og som Ayurvedisk helserådgiver ved The Ayurvedic Institute (New Mexico).

Eva arbeider som yogalærer, kursleder, terapeut og doula, og er lærer ved DOULASKOLEN i Oslo. Hun er mor til en gutt født i 2008.Dette kurset er for par som har termindato mellom juni og september.

Les mer på nosenyoga.no (NORSK)

Gry Aksnes, Doula, Therapist, Childbirth Educator and Principle at DOULASKOLEN.


Eva Hjelden, Doula, Therapist, Childbirth Educator and Pregnant/Post partum Yoga Teacher.