(Scroll down for text in English)


Fødsels- og foreldreforberedende parkurs


Bergen:
15. og 16. juni 2024, kl. 11 til 18.

Kursleder:

 • Gry Aksnes ; doula, terapeut og kursleder, samt rektor ved DOULASKOLEN.

Kursavgift: kr. 3800 pr par

Mer informasjon og påmelding: gry.aksnes@gmail.com, mobil: 958 70 103


Om kurset

På dette kurset har vi fokus på at fødsel i utgangspunktet er en naturlig prosess.

Gry underviser den gravide kvinnen hva hun kan gjøre alene og sammen med sin partner gjennom svangerskapet for å forberede kropp og sinn og også øve til fødsel. Paret vil lære mye som kan gi naturlig smertelindring og ristimulering og bedre fødsel for mor og barn.

Den gravide kvinnen øver på hvordan hun under fødselen kan beholde et rolig sinn, være trygg, tillitsfull og tilstede i øyeblikket, kroppen og pusten. Hun øver på avspenning, god pust, meditativ lyd, og å følge sin intuisjon og sine behov.

Det blir også undervisning i gravidyoga, Rebozo-sifting (vugging av den gravides mage) og Spinning Babies-øvelser som kan gjøre kvinnens kropp mer fleksibel og myk. Vi øver på bruk av tyngdekraften i fysiske bevegelser og aktive fødestillinger. Alt dette kan hjelpe det ufødte barnet å legge seg i en god posisjon i mors bekken, så fødselen kan bli raskere og lettere.

Partneren lærer om hvordan å ha tilstedeværelse, indre ro og være en trygg, tålmodig, kjærlig beskytter for mor og barn. Da kan den fødende kvinnen lettere klare å gi slipp på mental kontroll, slik at det er mindre sjanse for at fødselen stopper opp. Partneren lærer også å gi fødselsmassasje-trykk og -strøk samt akupressur, og å støtte kvinnen i aktive fødestillinger.

Et annet hovedfokus på kurset er å styrke foreldrenes kontakt og tilknytning med babyen både før, under og etter fødselen, og kontakten og kommunikasjonen foreldrene imellom.

Det blir også undervisning om hvordan å legge til rette for en god ammestart.


Øvelser vi gjør:

 • Puste- og avspennings-øvelser
 • Gravidyoga og fødselsforberedende yoga
 • Spinning Babies-metoden og rebozo-sifting
 • Bevegelse og aktive fødestillinger
 • Fødselsmassasje og akupressur
 • Kontakt med babyen i magen
 • Kommunikasjonsøvelser for paret

Teoretisk undervisning om:
 • Hvordan legge til rette for harmonisk svangerskap og fødsel
 • Fødebrev til jordmor/sykehus
 • Vannfødsel, sykehusfødsel, hjemmefødsel
 • Fødselens start og faser
 • Hva som fremmer kroppens produksjon av fødselshormoner
 • Naturlig induksjon, ristimulering og smertelindring
 • Kjemisk induksjon, ristimulering og smertelindring
 • Fødselskomplikasjoner
 • Tilknytning, amming, barselperioden
 • Sammenhenger mellom pust og fødselskomplikasjoner.
 • Sammenhenger mellom nervesystemet og pust, og hvordan det hormonelle systemet blir påvirket.

Dette kurset kan være til stor nytte for alle par som venter barn, uansett om kvinnen gjennom fødselsforløpet bruker naturlig smertelindring eller Epiduralbedøvelse, og uansett om det blir en spontan, fysiologisk fødsel eller et forløp med komplikasjoner og inngrep.


Childbirth and Parenting preparation workshop for couples


Bergen:
15. and 16. June 2024, at 11 till 18

Childbirth educator:


Workshop fee: kr. 3800 per couple

For more information and to sign up: gry.aksnes@gmail.com
Mobile phone: 958 70 103The workshop

In this workshop, we will have focus on childbirth as a natural process.

Gry will teach the pregnant woman what she can do herself, and together with her partner, through the pregnancy to prepare her body and mind, and also train for labour and birth. The couple will learn great tools that can give natural pain relief, better contractions and easier labour and birth for the baby and mum.

The pregnant woman will train on how she, during labour, can keep a calm mind, feel safe, and stay in the moment, aware of her body and breathing. She will train on relaxation, breathing, and how to follow her intuition and needs.

We will teach pregnant yoga, Rebozo sifting (shake the woman’s belly gently) and Spinning Babies exercises that can help the woman’s body to become more flexible and soft. And we will train on physical movement and active birthing positions where we make use of the gravity force. All of this can help the unborn baby to get into a better position in mum’s pelvis, so that the labour and birth can become easier and faster.

The partner will learn how to be present in the moment, have inner peace and feel safe, and be a patient and loving protector for mum and baby. The woman can then let go of mental control easier, so that there is less chance that the labour will stop. The partner will also learn to give birthing massage and acupressure, and to give support in active birthing positions.

Another main focus area in the workshop, is to strengthen the bonding between the baby and the parents before, during and after the birth, and the contact and communication in the parents' relationship.

You will also learn about how to get the best breastfeeding start.


We will train on:
 • Breathing and relaxation exercises
 • Pregnant yoga and birth preparation yoga
 • The Spinning Babies method and Rebozo sifting
 • Physical movement and active birthing positions
 • Birthing massage and acupressure
 • Contact with the baby in the womb
 • Communication exercises for the couple

Theoretical teaching about:
 • How to get a good pregnancy and childbirth
 • Letter to the midwife/hospital
 • Waterbirth, hospital birth, home birth
 • The start and phases in childbirth
 • What will help the body to produce the birthing hormones
 • Natural induction, contraction stimulation and pain relief
 • Chemical induction, contraction stimulation and pain relief
 • Complications in labour and birth
 • Bonding, breastfeeding, the post partum period
 • The link between breathing and birth complications
 • The link between the nervous system and the breathing, and how the hormonal system gets affected

This workshop can give great help to all couples who are expecting a child, both if the women in labour is going to use Natural pain relief during labour and birth and if she is going to use chemical pain relief, Epidural, and both if she is going to have a spontaneous, physiological birth and if she is going to have a birth with complications and interventions.


Gry Aksnes, doula, terapeut, kursleder og rektor ved DOULASKOLEN.